Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

28mm
6629 be2a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaCarridwen Carridwen
28mm
6411 b487
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
28mm
8026 044b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
28mm
8030 0235
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
28mm
1584 1067
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
28mm
5779 841d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
28mm
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
28mm
0899 4731
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
28mm

June 21 2018

28mm
2517 5cfe
Reposted fromoutoflove outoflove viaszydera szydera
28mm
28mm
28mm
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
28mm
4179 01e9 500

June 20 2018

28mm
9312 b4ed 500
Reposted fromidjet idjet viaszydera szydera
28mm
(...) niewypowiedziane ma znaczenie. Gromadzi się i ma znaczenie.
— Katie Roiphe "Godzina zmierzchu"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
28mm
7819 1bb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianonecares nonecares
28mm
28mm
- Czy nie sądzisz, że to, co przytrafiło się tobie ze mną, mogłoby przytrafić ci się również z inną kobietą? (...) I to możliwe. Kto wie? Tylko że teraz, gdy to przytrafiło się z tobą, nie umiem sobie wyobrazić, że mogłoby kiedykolwiek przytrafić się z inną.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianonecares nonecares

June 19 2018

28mm
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl