Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

28mm
7031 f648
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

November 10 2018

28mm
28mm
28mm
(...) pierwszy "Harry Potter" ukazał się dwadzieścia lat temu. DWADZIEŚCIA LAT TEMU!!! Kiedy? Jak to się stało?
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera

November 08 2018

28mm
Kortez - Pierwsza
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
28mm
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera
28mm
2771 8288 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
28mm
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viairmelin irmelin
2223 4b17 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
28mm
Reposted fromumarla-dusza umarla-dusza viaszydera szydera
28mm
3892 e85c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaszydera szydera
28mm
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera

November 07 2018

28mm
2889 a53e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 06 2018

28mm
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee

November 05 2018

28mm
3648 375c 500
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
28mm
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viaszydera szydera

November 04 2018

28mm
9634 efd4 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
28mm
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
28mm
3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl